Träningsprogram

Avancera är en serie av träningsprogram där du utvecklar ditt sälj och ledarskap utifrån din nuvarande nivå, med dina erfarenheter och kunskaper. Avancera vill bidra med framsteg mot dina och organisationens mål, där varje steg är ett steg i din utveckling! 

Med sälj- och ledarträning avser vi hela den process som du deltar i under ett år. Träningen består av nio steg och tio möten. Stegen är inte fristående från varandra utan länkas ihop till en process. 

Genom ett strukturerat program leds du från ett konstaterat nuvarande tillstånd till en framtid med önskade resultat. Detta sker med utgångspunkt i aktuell forskning då vi identifierar framgångsfaktorer. 

Vår sälj- och ledarträning är individuell eftersom vi alla har våra egna erfarenheter och utmaningar. Målen kan också skilja sig från person till person och mellan olika organisationer.

Avancera består av tre linjer

• Kunskapslinjen, ditt program 
Linjen består av nio steg där texter och uppgifter varvas. Läs det aktuella steget fyra gånger, det vill säga en gång per vecka. Du sammanfattar det aktuella steget på stegets sista sida. 

• Coachningslinjen, du och din tränare 
Ni möts regelbundet varje månad för coachning med genomgång av resultaten på Träningslinjen och det aktuella steget du arbetat med. Du introduceras i ett nytt steg och formulerar en ny Månadens utmaning. Förutom att du träffar din tränare vid tio tillfällen, har du även möjlighet till support via telefon och mejl under programmet samt två månader därefter. 

• Träningslinjen, du tränar i vardagen 
Utifrån din sammanfattning i det aktuella steget formulerar du ett område att träna på. Detta dokumenteras tillsammans med Din taktik i Månadens utmaning. Träningen sker i ditt vardagliga arbete. 

 

 

 

Avancera 1
– ditt personliga ledarskap

Med ledaren i fokus och med organisationens mål i sikte vill träningsprogrammet Avancera 1 skapa förutsättning för utvecklade ledare. Att enbart utveckla sitt ledarskap utan att skapa måluppfyllelse av viktiga mål vore inte bara dumt utan också slöseri med tid och andra resurser. Avancera 1 är ett träningsprogram för ledare som vill maximera sitt ledarskap och frigöra ytterligare potential i strävan mot viktiga mål.

Avancera 1 arbetar med två typer av mål:
Framtidsmål
Ledarträningen utgår från organisationens dokumenterade målbilder, exempelvis affärsplaner, verksamhetsplaner och visionsdokument.
Utifrån dessa väljs tre mål som är centrala att nå utifrån rollen, vi kallar dem för framtidsmål i detta program.

Träningsmål
Utifrån framtidsmålen sätts ett personligt träningsmål. Det är ett mål som ledaren själv i stor utsträckning kan påverka måluppfyllelsen av.

Metod
I programmet identifieras nuläget och ett önskat tillstånd för så väl individ som organisation. För att uppnå detta bearbetas så väl ledarens rolltagningsförmåga som rollgivningsförmåga. För att ytterligare öka ledarens förutsättningar lyfts även organisationens rollgivningsförmåga. 

Ledarträningen är individuell vilket betyder att den utgår från ledarens situation och organisationens mål. Genom ledarträningen avanceras ledarskapet, steg för steg, oavsett vilken nivå ledaren idag befinner sig på.
Förslagsvis läggs träningsprogrammets mål upp av deltagaren i samspel med chef och ledartränare. Så väl ledarens egna utmaningar som organisationens mål präglar ledarträningens innehåll.

Programmet har nio steg och sträcker sig normalt över tolv månader med tio regelbundna möten med din ledarskapstränare. Ledaren erhåller support via telefon och mejl under sin ledarträning samt två månader efter avslutat program. 

Vanligtvis äger ledarträningen rum på plats i era lokaler om inte annat överenskommes. 

Avancera 1 finns både i en fysisk version med en pärm och i en digital version där du arbetar i en skrivplatta med penna. Du har möjlighet att välja ett av formaten.

Vad ger skönt flow?
I Avancera 1 får du grunderna i vad som bygger flow och vad du kan göra för att öka din och andras motivation.

Innehåll
Programmets kunskapsdel innehåller nio steg.

1. Uppstartssteget
Här genomförs en nulägesanalys som ligger till grund för kommande ledarträning.

2. Framtidsmål
Mål för organisationen och ledaren identifieras.

3. Din potential
Att gå från tanke till handling.

4. Tidsanvändning
Ledarens tidsinvestering.

5. Kommunikation
Att bygga hållbara relationer.

6. Optimistisk förklaringsmodell
Vad som ger framgång.

7. Flow
Vad som skapar flow.

8. Styrkor
Färdigheter och utmaningar i samspel.

9. Utvärdering – mot nästa steg
Vad har uppnåtts, vilka är utmaningarna nu?

Beställ mer information om ledarträning här!

 

 

 

Avancera 2
– nå målen


Med mål i sikte går träningsprogrammet Avancera 2 in för att maximera måluppfyllelse. Att sätta mål kan vara nog så krävande. De får inte vara orealistiska. Samtidigt behöver de vara tillräckligt utmanande. Inte bara för dig, utan även för övriga inblandade.
Varför når vi inte vissa mål? Är målen oviktiga att nå spelar det mindre roll, vi får förutsätta att de mål som sätts är av vikt att uppnå.

Avancera 2 vill hjälpa dig att identifiera de viktigaste målen och vilka hinder som du behöver klara för att nå dem! Med att inventera de viktigaste personerna för måluppfyllelse kommer du i Avancera 2 få verktyg att frigöra andras potential så väl som din egen.

I rapporter från Gallup kan vi läsa om andelen som känner sig engagerade i sitt arbete. Avancera 2 vill ge dig viktiga redskap för att öka engagemanget och förbättra arbetsmiljön.

Avancera 2 består av tre linjer. Kunskapslinjen som består av nio steg att läsa, coachningslinjen som innehåller tio regelbundna möten med din ledartränare och träningslinjen där du dokumenterar mål och delmål för ledarträningen.

Träningslinjen
Avancera 2 arbetar med en träningslinje där huvudmålet delas upp i delmål. Måluppfyllelse mäts regelbundet både för huvudmålet och samtliga delmål.

Metod
I programmet identifieras ett mål vilket du som ledare skall träna för att nå. Avancera 2 vill expandera så väl ledarens rolltagningsförmåga som rollgivningsförmåga.  

Ledarträningen är individuell vilket betyder att den utgår från ledarens situation och organisationens mål. Genom ledarträningen avanceras ledarskapet, steg för steg, oavsett vilken nivå ledaren idag befinner sig på.
Förslagsvis läggs träningsprogrammets mål upp av deltagaren i samspel med chef och ledartränare. Ledarens egna utmaningar så väl som organisationens mål präglar ledarträningens innehåll.

Programmet har nio steg och sträcker sig normalt över tolv månader med tio regelbundna möten med din ledartränare. Ledaren erhåller support via telefon och mejl under sin ledarträning samt två månader efter avslutat program. 

Vanligtvis äger ledarträningen rum på plats i era lokaler om inte annat överenskommes. 

Avancera 2 finns både i en fysisk version med en pärm och i en digital version där du arbetar i en skrivplatta med penna. Du har möjlighet att välja ett av dessa format.

Innehåll

 1. Mål
  Målet för ledarträningen sätts.

 2. Resursinventering
  Vilka resurser krävs för att förverkliga måluppfyllelse.

 3. Bemästra hindren
  Identifiera och bemästra hinder.

 4. Rollgivning och rolltagning
  Expandera förmågan att ta sin roll.

 5. Ständig uppföljning
  Ett strukturerat stöd till andra.

 6. Mina nyckelpersoner och deras mål
  Förtydliga förväntningar för alla inblandade.

 7. Flow
  Sex steg till flow mot målet.

 8. Mötet
  Öka mötets effekter.

 9. Utvärdering
  Utvärdering av arbetet mot uppsatt mål

 

I Avancera 2 får du verktygen att forcera de främsta hindren!

Beställ mer information om ledarträning här!

 

Avancera 3
– dina toppstyrkor

Tillåt dig att lyckas i ännu högre grad!
Att sluta utvecklas är inte ett alternativ för dig som ledare. Att utveckla rätt områden är däremot en framgångsfaktor. Avancera 3 guidar dig till de områden som har visat sig ge ytterst goda effekter.

Att utveckla digsjälv är att frigöra ännu mer av det du redan har. När du nu väljer att träna ditt ledarskap genom Avancera 3 gör du det antagligen av att du har egen erfarenhet av att utveckling är gott. Att utvecklas betyder inte att du skall bli någon annan person. Att utveckla dig själv är att frigöra ännu mer av det du redan har. Som en form av dolda resurser. En kraft som finns där och väntar på att i ännu högre grad frigöras.

Avancera bygger på att du avancerar ditt ledarskap från där du är idag och förmågan att uppnå högre resultat genom att inventera och använda dina styrkor. Troligtvis kommer du in i detta träningsprogram på en högre nivå i ditt ledarskap än du tidigare befunnit dig på.

I avancera 3 kommer du att få kunskap kring teorierna bakom begreppet styrkor och den forskning som ligger till grund för dessa teorier. Träningsprogrammet hjälper dig att i högre grad arbeta med dina styrkor i din vardag som ledare.

En vanlig missuppfattning är att det viktigaste för att frigöra mer potential är att bli bättre på sina svagheter.Tvärt om syns det som att de som skapar de främsta resultaten är de som i hög grad arbetar utifrån sina styrkor.

Styrkebaserat arbete leder till beteendeförändringar, vilka leder till bättre prestationer. Du kommer sannolikt att nå nya höjder mot dina främsta mål med dina styrkor aktiva.

Avancera innehåller tre linjer

Med dina styrkor aktiva för att nå de främsta målen!

Metod

Ledarträningen är individuell vilket betyder att den utgår från ledarens situation och organisationens mål. Genom ledarträningen avanceras ledarskapet, steg för steg, oavsett vilken nivå ledaren idag befinner sig på.
Förslagsvis läggs träningsprogrammets mål upp av deltagaren i samspel med chef och ledartränare. Så väl ledarens egna utmaningar som organisationens mål präglar ledarträningens innehåll.

Programmet har nio steg och sträcker sig normalt över tolv månader med tio regelbundna möten med din ledarskapstränare. Ledaren erhåller support via telefon och mejl under sin ledarträning samt två månader efter avslutat program. 

Vanligtvis äger ledarträningen rum på plats i era lokaler om inte annat överenskommes. 

Avancera 3 finns både i en fysisk version med en pärm och i en digital version där du arbetar i en skrivplatta med penna. Du har möjlighet att välja ett av dessa format.

Innehåll

 1. Uppstartsteget
  Introduktion av karaktärsstyrkor. Målet för ledarträningen sätts.

 2. Hur kan jag påverka mig
  Att upptäcka sina dynamiska möjligheter

 3. Karaktärsstyka Visdom och kunskap
  Upptäcka de sex vägarna till att använda karaktärsstyrkan

 4. Karaktärsstyka Mod
  Upptäcka de tre vägarna till att använda karaktärsstyrkan

 5. Karaktärsstyka Medmänsklighet
  Upptäcka de två vägarna till att använda karaktärsstyrkan

 6. Karaktärsstyka Rättvisa
  Upptäcka de tre vägarna till att använda karaktärsstyrkan

 7. Karaktärsstyka Självbehärskning
  Upptäcka de tre vägarna till att använda karaktärsstyrkan

 8. Karaktärsstyka Transcendence
  Upptäcka de sex vägarna till att använda karaktärsstyrkan

 9. Utvärdering
  Utvärdering av arbetet mot uppsatt mål

Beställ mer information om ledarträning här!

 

Avancera 4
– utveckla din säljförmåga

Träningsprogrammet ger dig möjligheter att utveckla din säljförmåga. Du får bekanta dig med ny kunskap som ger dig nya insikter, använda dig av dina erfarenheter och kunskap du redan har för att nå nya höjder.
Träningen är individuell vilket betyder att den utgår från säljarens situation och organisationens mål.
Dina nya insikter kommer du att omsätta i din vardag. Du kommer att avancera dina säljförmågor, steg för steg.

I avancera 4 kommer du att få ta del av viktig forskning kring vad som skapar framgång för dig som säljare. Programmet tar avstamp i den Positiva psykologin och får bekanta dig om de främsta nycklarna till framsteg. 

Hur leder vi med varsam hand kunden fram till ett för kunden fördelaktigt beslut på bästa sätt?

Hur kan vi i högre grad ta kontroll över hela säljprocessen för att öka försäljningen?

Vad krävs av oss för ett optimalt samspel med nyckelpersoner?

Hur kan vi investera vår tillgängliga tid och vår psykiska energi för effektfullt sälj?

Metod

Avancera innehåller tre linjer

• Kunskapslinjen, ditt program 
Linjen består av nio steg där texter och uppgifter varvas. Läs det aktuella steget fyra gånger, det vill säga en gång per vecka. Du sammanfattar det aktuella steget på stegets sista sida. 

• Coachningslinjen, du och din tränare 
Ni möts regelbundet varje månad för coachning med genomgång av resultaten på Träningslinjen och det aktuella steget du arbetat med. Du introduceras i ett nytt steg och formulerar en ny Månadens utmaning. Förutom att du träffar din tränare vid tio tillfällen, har du även möjlighet till support via telefon och mejl under programmet samt två månader därefter. 

• Träningslinjen, du tränar i vardagen 
Utifrån din sammanfattning i det aktuella steget formulerar du ett område att träna på. Detta dokumenteras tillsammans med Din taktik i Månadens utmaning. Träningen sker i ditt vardagliga arbete. 

 

Innehåll
Programmet vill utmana synen på sälj och öka möjligheterna att hela organisationen är involverade i säljarbetet utifrån sina respektive roller. Säljaren är en viktig del i att förvekliga organisationens vision.
Programmet ger möjligheter att öka det stöd som säljaren behöver från andra i organisationen.


En av säljarens viktigaste möten är mötet med kunden. Genom att maximera effekterna av kundmötet står vi starkare i den fortsatta processen i att leda kunden fram till ett beslut.

Effektfullt säljarbete bygger på att maximera samtliga steg i kundresan. Från första kontakt till leverens. Programmet erbjuder möjlighet till förfining, utveckling och förenkling av dessa steg för bättre resultat.

 

De nio stegen innehåller exempelvis områden som:
Förankra säljarbetet i organisationen, sälja framtid, expandera tiden, att i högre grad få andra med sig, säljarens främsta fokus, maximera kundmötet.

Beställ mer information om säljträning här!

 

Ledningsstöd
– individuell coachning

Utifrån dina och organisationens nuläge och framtida behov får du coachning för ett utvecklande ledarskap.

Individuellt upplägg.

Beställ mer information om ledningsstöd här!