Träningsprogram

Avancera är en serie av träningsprogram där du utvecklar ditt ledarskap utifrån din nuvarande nivå, med dina erfarenheter och kunskaper. Avancera vill bidra med framsteg mot dina och organisationens mål, där varje steg är ett steg i din utveckling! 

Med ledarträning avser vi hela den process som du deltar i under ett år. Ledarträningen består av nio steg och tio möten. Stegen är inte fristående från varandra utan länkas ihop till en process. 

Genom ett strukturerat program leds du från ett konstaterat nuvarande tillstånd till en framtid med önskade resultat. Detta sker med utgångspunkt i aktuell forskning då vi identifierar framgångsfaktorer. 

Vår ledarträning är individuell eftersom vi alla har våra egna erfarenheter och utmaningar. Målen kan också skilja sig från person till person och mellan olika organisationer.

Avancera består av tre linjer

• Kunskapslinjen, ditt program 
Linjen består av nio steg där texter och uppgifter varvas. Läs det aktuella steget fyra gånger, det vill säga en gång per vecka. Du sammanfattar det aktuella steget på stegets sista sida. 

• Coachningslinjen, du och din ledartränare 
Ni möts regelbundet varje månad för coachning med genomgång av resultaten på Träningslinjen och det aktuella steget du arbetat med. Du introduceras i ett nytt steg och formulerar en ny Månadens utmaning. Förutom att du träffar din ledartränare vid tio tillfällen, har du även möjlighet till support via telefon och mejl under programmet samt två månader därefter. 

• Träningslinjen, du tränar i vardagen 
Utifrån din sammanfattning i det aktuella steget formulerar du ett område att träna på. Detta dokumenteras tillsammans med Din taktik i Månadens utmaning. Träningen sker i ditt vardagliga arbete. 

Avancera 1

Med ledaren i fokus och med organisationens mål i sikte vill träningsprogrammet Avancera 1 skapa förutsättning för utvecklade ledare. Att enbart utveckla sitt ledarskap utan att skapa måluppfyllelse av viktiga mål vore inte bara dumt utan också slöseri med tid och andra resurser. Avancera 1 är ett träningsprogram för ledare som vill maximera sitt ledarskap och frigöra ytterligare potential i strävan mot viktiga mål.

Avancera 1 arbetar med två typer av mål:
Framtidsmål
Ledarträningen utgår från organisationens dokumenterade målbilder, exempelvis affärsplaner, verksamhetsplaner och visionsdokument.
Utifrån dessa väljs tre mål som är centrala att nå utifrån rollen, vi kallar dem för framtidsmål i detta program.

Träningsmål
Utifrån framtidsmålen sätts ett personligt träningsmål. Det är ett mål som ledaren själv i stor utsträckning kan påverka måluppfyllelsen av.

Metod
I programmet identifieras nuläget och ett önskat tillstånd för så väl individ som organisation. För att uppnå detta bearbetas så väl ledarens rolltagningsförmåga som rollgivningsförmåga. För att ytterligare öka ledarens förutsättningar lyfts även organisationens rollgivningsförmåga. 

Ledarträningen är individuell vilket betyder att den utgår från ledarens situation och organisationens mål. Genom ledarträningen avanceras ledarskapet, steg för steg, oavsett vilken nivå ledaren idag befinner sig på.
Förslagsvis läggs träningsprogrammets mål upp av deltagaren i samspel med chef och ledartränare. Så väl ledarens egna utmaningar som organisationens mål präglar ledarträningens innehåll.

Programmet har nio steg och sträcker sig normalt över tolv månader med tio regelbundna möten med din ledarskapstränare. Ledaren erhåller support via telefon och mejl under sin ledarträning samt två månader efter avslutat program. 

Vanligtvis äger ledarträningen rum på plats i era lokaler om inte annat överenskommes. 

Avancera 1 finns både i en fysisk version med en pärm och i en digital version där du arbetar i en skrivplatta med penna. Du har möjlighet att välja ett av formaten.

Vad ger skönt flow?
I Avancera 1 får du grunderna i vad som bygger flow och vad du kan göra för att öka din och andras motivation.

Innehåll
Programmets kunskapsdel innehåller nio steg.

1. Uppstartssteget
Här genomförs en nulägesanalys som ligger till grund för kommande ledarträning.

2. Framtidsmål
Mål för organisationen och ledaren identifieras.

3. Din potential
Att gå från tanke till handling.

4. Tidsanvändning
Ledarens tidsinvestering.

5. Kommunikation
Att bygga hållbara relationer.

6. Optimistisk förklaringsmodell
Vad som ger framgång.

7. Flow
Vad som skapar flow.

8. Styrkor
Färdigheter och utmaningar i samspel.

9. Utvärdering – mot nästa steg
Vad har uppnåtts, vilka är utmaningarna nu?

Beställ mer information om ledarträning här!

Avancera 2


Med mål i sikte går träningsprogrammet Avancera 2 in för att maximera måluppfyllelse. Att sätta mål kan vara nog så krävande. De får inte vara orealistiska. Samtidigt behöver de vara tillräckligt utmanande. Inte bara för dig, utan även för övriga inblandade.
Varför når vi inte vissa mål? Är målen oviktiga att nå spelar det mindre roll, vi får förutsätta att de mål som sätts är av vikt att uppnå.

Avancera 2 vill hjälpa dig att identifiera de viktigaste målen och vilka hinder som du behöver klara för att nå dem! Med att inventera de viktigaste personerna för måluppfyllelse kommer du i Avancera 2 få verktyg att frigöra andras potential så väl som din egen.

I rapporter från Gallup kan vi läsa om andelen som känner sig engagerade i sitt arbete. Avancera 2 vill ge dig viktiga redskap för att öka engagemanget och förbättra arbetsmiljön.

Avancera 2 består av tre linjer. Kunskapslinjen som består av nio steg att läsa, coachningslinjen som innehåller tio regelbundna möten med din ledartränare och träningslinjen där du dokumenterar mål och delmål för ledarträningen.

Träningslinjen
Avancera 2 arbetar med en träningslinje där huvudmålet delas upp i delmål. Måluppfyllelse mäts regelbundet både för huvudmålet och samtliga delmål.

Metod
I programmet identifieras ett mål vilket du som ledare skall träna för att nå. Avancera 2 vill expandera så väl ledarens rolltagningsförmåga som rollgivningsförmåga.  

Ledarträningen är individuell vilket betyder att den utgår från ledarens situation och organisationens mål. Genom ledarträningen avanceras ledarskapet, steg för steg, oavsett vilken nivå ledaren idag befinner sig på.
Förslagsvis läggs träningsprogrammets mål upp av deltagaren i samspel med chef och ledartränare. Ledarens egna utmaningar så väl som organisationens mål präglar ledarträningens innehåll.

Programmet har nio steg och sträcker sig normalt över tolv månader med tio regelbundna möten med din ledartränare. Ledaren erhåller support via telefon och mejl under sin ledarträning samt två månader efter avslutat program. 

Vanligtvis äger ledarträningen rum på plats i era lokaler om inte annat överenskommes. 

Avancera 2 finns både i en fysisk version med en pärm och i en digital version där du arbetar i en skrivplatta med penna. Du har möjlighet att välja ett av dessa format.

Innehåll

 1. Mål
  Målet för ledarträningen sätts.

 2. Resursinventering
  Vilka resurser krävs för att förverkliga måluppfyllelse.

 3. Bemästra hindren
  Identifiera och bemästra hinder.

 4. Rollgivning och rolltagning
  Expandera förmågan att ta sin roll.

 5. Ständig uppföljning
  Ett strukturerat stöd till andra.

 6. Mina nyckelpersoner och deras mål
  Förtydliga förväntningar för alla inblandade.

 7. Flow
  Sex steg till flow mot målet.

 8. Mötet
  Öka mötets effekter.

 9. Utvärdering
  Utvärdering av arbetet mot uppsatt mål

Beställ mer information om ledarträning här!

I Avancera 2 får du verktygen att forcera de främsta hindren!